‘ดอกเบี้ยบ้าน’ ลดหย่อนภาษีได้อย่างไร

comboyne-02-05

ถ้าคุณกำลังกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอยู่ คุณทราบหรือไม่ว่า คุณสามารถนำดอกเบี้ยเกิดขึ้นจริงจากการกู้ยืมมาใช้ประโยชน์ในการหักลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจริง โดยจำนวนสูงสุด คือ 100,000 บาท !!

สำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว ‘บ้าน’ เป็นทั้งทรัพย์สินและหนี้สินซึ่งมีจำนวนเงินมากที่สุด ด้วยเหตุนี้ทางรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีอยู่อาศัย จึงได้ออกข้อกำหนดให้คุณนำดอกเบี้ยจากสินเชื่อบ้านตามจ่ายจริง และต้องจ่ายให้แก่สถาบันการเงิน นำไปไปขอลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามที่ถูกเรียกเก็บได้ โดยดอกเบี้ยที่นำมาคิดคำนวณในกรณีนี้ได้ จะต้องมีวัตถุประสงค์คือ กู้เงินเพื่อซื้อบ้าน , กู้เพื่อเช่าซื้ออาคาร , ที่ดินหรือห้องชุด รวมทั้งการสร้างอาคารบนที่ดินซึ่งตัวเองมีกรรมสิทธิ์อยู่เท่านั้น

เงื่อนไขสำคัญ

  • ผู้ยื่นต้องมีรายได้จากการจ้างงานตามมาตรา 40 เท่านั้น
  • ดอกเบี้ยซึ่งใช้คำนวณ จะต้องเป็นดอกเบี้ยจากสินเชื่อตามกำหนดเท่านั้น
  • ผู้ให้สินเชื่อต้องเป็นสภาบันการเงินภายในประเทศไทยเท่านั้น
  • กรมสรรพากร ให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงินมาก โดยจะต้องเป็นการกู้เงินเพื่อซื้อ , เช่าซื้ออาคารพร้อมที่ดิน , ห้องชุดในคอนโด , เพื่อนำไปสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยบนที่ดินตัวเองที่มีอยู่แล้ว หรือบนที่ดินซึ่งตนเองมีสิทธิในการครอบครอง

นำดอกเบี้ยบ้าน มาลดหย่อนภาษีกันดีกว่า

‘กรมสรรพากร’ ได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น นำดอกเบี้ยจ่ายจริงมาลดหย่อนได้ตามจริง โดยมีวงเงินได้ถึง 100,000 บาท กรณีผู้เสียภาษีมีบ้าน 2 หลังขึ้นไป ก็นำมาลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สามารถนำมารวมกันได้ หากแต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท และกรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมจะต้องนำดอกเบี้ยขอลดหย่อนมาหารตามจำนวนผู้กู้ร่วม ยกตัวอย่างเช่น สินเชื่อ A คิดดอกเบี้ย 100,000 บาท และมีผู้กู้ร่วม 2 คน ก็จะทำให้ผู้กู้สามารถขอลดหย่อนได้เพียง 50,000 บาทเท่านั้น

โดยการลดหย่อนภาษีในประเภทนี้ สามารถใช้ได้กับสินเชื่อบ้านใหม่ , สินเชื่อบ้านมือ 2 และสินเชื่อบ้าน Refinance ด้วย หากแต่ต้องรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท หรือตามจ่ายจริง ด้วยการขอลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยกรอกได้ภายใต้หัวข้อ ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อ , เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารเท่านั้น

ประหยัดเงินจากภาษีบ้านแล้ว จะประหยัดเงินจากทางอื่นได้อีกไหม ?

ความจริงแล้วการนำดอกเบี้ยบ้าน มาทำให้การลดหย่อนอย่างสูงสุดนั้นสามารถทำได้หลายทาง นอกเหนือไปจากการนำมาลดหย่อนภาษีแล้ว การนำดอกเบี้ยบ้านมาใช้ประโยชน์อีกวิธีหนึ่ง คือให้ Refinance บ้าน โดยเป็นเทคนิคย้ายธนาคารผู้ปล่อยสินเชื่อจากธนาคารหนึ่งไปอีกธนาคารหนึ่ง ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยถูกลงอย่างมาก